سال ۱۳۷۰

اولین جراحی دریچه های هموگرافت قلب در ایران سال

سال ۱۳۷۰

جراحی بای پس عروق کرونر قلب با کمک عروق داخلی سینه ای چپ و راست. عروق اپیگاستریک تحتانی و عروق گاسترواپیپلونیک راست.

سال ۱۳۷۲

اولین پیوند قلب موفقیت آمیز در ایران

سال ۱۳۷۲

اولین جراحی موفق Ross operation

سال ۱۳۷۴

اولین جراحی موفق Minimally invasive CABG در ایران

سال ۱۳۷۲

اولین جراحی موفق Minimally invasive VSD&ASD Repair در ایران

سال ۱۳۷۶

اولین پیوند قلب هتروتوپیک در ایران

سال ۱۳۸۶

اولین جراحی اندوسکوپیک Lima harvested در ایران

سال ۱۳۸۸

اولین جراحی پیوند دریچه از طریق پوست در ایران Trans apical valvular implantation

سال ۱۳۹۰

انجام جراحی های VALVE INVALVE