عمل کرونری بای پس
تعویض دریچه پولمونری ارتری بیمار با دریچه
پیس میكر دائم باطرى دائم در بیمار با بلوك كامل قلب
دكتر ماندگار، عمل مجدد كرونرى باي پاس
كرونرى باى پاس به روش قلب طپنده بدون توقف
دكتر ماندگار، تعویض دریچه ائورت
عمل جراحي كرونري پيوند چهار رگ كرونر
تعويض دريچه ائورت با نوع جديدي از دريچه قلب
تعویض دریچه ائورت با نوع جدیدی از دریچه قلب
عمل جراحي تعويض دريچه سه لتي از طريق كشاله ران
دكتر ماندگار، عمل جراحي كرونري باي پاس
عمل جراحي كرونري باي پاس
عمل جراحی قلب باز
اماده شدن براي عمل جراحي قلب باز
دكتر ماندگار، ترميم دريچه ميترال
كرونري باي پاس به روش قلب تپنده
تعويض دريچه سه لتي با دريچه نسجى در بيمار
كرونري بای پاس پيوند ٤ رگ در بيمار با سكته قلبى
دكتر ماندگار، حين عمل جراحي
دكتر ماندگار، بيمار با سابقه رماتيسم قلبي
دكتر ماندگار، عمل كرونري باي پاس به روش قلب تپنده
قسمتي از ديواره بطن چپ كه دچار سكته وسيع بود
برداشتن و ترميم عضله قلب بدنبال سكته وسيع قلبي
دكتر ماندگار، ترميم دريچه با رينگ مصنوعي
تعويض دريچه ائورت با دريچه فلزي
عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر
CABG+AVR
عمل جراحى كرونرى باى پاس
عمل كرونري باي پاس و تعويض دريچه ميترال
عمل همزمان تعویض دریچه آئورت و پیوند عروق کرونر
اماده كردن دريچه فلزي براي كارگذاري
CABG beating heart
قسمتي از ديواره بطن چپ كه دچار سكته وسيع بود
دكتر ماندگار، عمل كرونرى بای پاس
دكتر ماندگار، بيمار ٩٠ ساله با بلوك كامل قلبى
(Transcatheter Aortic valve replacement (TAVI
(Transcatheter Aortic valve replacement (TAVI
دكتر ماندگار، بیمارى میكسون دهلیز چپ
Beating CABG