پرفسور دکتر محمدحسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق

افتخارات

۱۳۷۰

اولین جراحی دریچه های هموگرافت قلب در ایران سال

۱۳۷۰

جراحی بای پس عروق كرونر قلب با كمك عروق داخلی سینه ای چپ و راست. عروق اپیگاستریك تحتانی و عروق گاسترواپیپلونیك راست.

۱۳۷۲

اولین پیوند قلب موفقیت آمیز در ایران

۱۳۷۲

اولین جراحی موفق Ross operation

۱۳۷۴

اولین جراحی موفق Minimally invasive CABG در ایران

۱۳۷۴

اولین جراحی موفق Minimally invasive VSD&ASD Repair در ایران

۱۳۷۶

اولین پیوند قلب هتروتوپیك در ایران

۱۳۸۶

اولین جراحی اندوسكوپیك Lima harvested در ایران

۱۳۸۸

اولین جراحی پیوند دریچه از طریق پوست در ایران Trans apical valvular implantation

۱۳۹۰

انجام جراحی های VALVE INVALVE