تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب

اطلاعات کتاب تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب

تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب

تشخیص و درمان بیماری های دریچه ای قلب

آشنایی با دارو های ضد انعقادی و دریچه های مصنوعی

تالیف : دکتر حسین ماندگار
با همکاری : دکتر محمد لنگرودی
و دکتر پیام نوروزی

دانلود کتاب