کمپلکس_QRS

جزئیات خبر

کمپلکس_QRS

کمپلکس_QRS
‏#QRS_Complex


💥💥 کمپلکس QRS پهن به شکلی میگن که بیشتر از سه خانه کوچک ( دوازده صدم ثانیه) بشود

💥💥 کمپلکس QRS نماینده انقباض بطنی ست ومهمترین کمپلکس نوارقلب است


💥💥 ارتفاع کمپلکس ( ولتاژ)  اگر کمتر از 5 میلیمتر شود بهش میگن low voltage که این حالت درموارد زیر دیده میشود👇👇👇

☑️افراد چاق
☑️ نارسایی قلب
☑️ آمفیزم ریوی
☑️ میکزودم ( هیپوتیروئیدی شدید)
☑️ وجود مایع درپریکارد قلب


📢📢 درافراد لاغر ولتاژ ( ارتفاع)  کمپلکس بیشتر از 5 میلیمتر است

📢📢 مدت زمان کمپلکس QRS درلیدهای جلوقلبی از ایدهای اندامی کمی طولانی تراست


🔴 🔴 کمپلکس QRS پهن ( wide) : 

🌏 بلوک شاخه ایی ( RBBB,LBBB)
🌏 سندوم ولف _پارکینسون_وایت( WPW)
🌏 آریتمی PVC
🌏 مسمومیت با کینیدین، فنوتیازین ها،ضدافسردگی های سه حلقه ایی ( TCA)
🌏 هیپوکالمی

اشتراک در:

تگ ها : دکتر ماندگار- جراحی قلب