آتروپین

جزئیات خبر

آتروپین

آتروپین
💥💥 این دارو که به وفور دربخش های ویژه استفاده می شود باعث وقفه درسیستم عصبی پاراسمپاتیک ( واگ) میشود درنتیجه محرک گره قلبی ( SAnode)  وقابلیت هدایت این امواج را از طریق گره دهلیزی بطنی ( AV) را زیاد میکند، باعث تند شدن ضربان بطنی ودهلیزی می شود


💥💥 برای درمان برادی کاردی سینوسی وبلوک های گره دهلیزی وبطنی میشود( بلاک درجه یک ودو) 


📢📢 میزان مصرف نیم تا یک میلی از ره وریدی و هر 3-5 دقیقه تکرار میکنیم


📢📢حین احیا نباید بیش از 3 میلی  وکمتراز نیم میلی آتروپین استفاده کرد ( برادیکاردی رتروگرید)


📢📢 دراحیا حداکثر شش آمپول استفاده کنید نه کمتر ونه بیشتر


📢📢 دوزبالای آتروپین کاهنده حرکات دستگاه گوارش وکاهنده ترشحات است ومنجر به گرگرفتگی واحتباس ادرار میشود 


✔️✔️ دراحیا باعث گشادی مردمک میشود سنجش مردمکهای بیماری که آتروپین گرفته است ارزش تشخیصی ندارد


✔️✔️ دردوز های بالا آتروپین بعنوان کاهنده علایم درمسمومیت با سم های ارگانوفسفر بکار برده میشود


✔️✔️ آتروپین حین احیا نباید آهسته تزریق شود بلکه سریع باید تزریق شود اگر آهسته تزریق شود خود باعث برادی کاردی می شود.

اشتراک در:

تگ ها : آتروپین-دکترماندگار