پنوموتوراکس

جزئیات خبر

پنوموتوراکس

پنوموتوراکس 
‏#Pneumothorax 
⬅️ تنگی نفس شدید
⬅️ تاکی پنه


✔️ آمفیزم زیرجلد درناحیه گردن وقسمت فوقانی قفسه سینه ( بدلیل آسیب به مجاری راه هوایی، درلمس یه صدایی مانند راه رفتن اردک دربرف یا کراکل ایجاد میشود عوارض جدی ندارد خودبخود جذب می شود اما درموارد اورژانس نیازربه تراکیوستومی اورژانس جهت بازکردن راه هوایی ضرورت دارد)


🔴 سیانوز پیشرونده
🔴 دردشدید قفسه سینه درسمت مبتلا
🔴هیپرروزنانس در دق طرف مبتلا ( بدلیل وجود هوا)
🔴 تاکی کاردی جبرانی
🔴حرکات غیر قرینه قفسه سینه( یک ریه بدلیل وجود هوا در تهویه دخالت ندارد) 
🔴 کاهش ویا عدم صداهای تنفسی درسمت مبتلا 
🔴بی قراری( یک یا هردوریه تهویه نمیشوند)
🔴اتساع ورید گردن( بدلیل اثر فشاری ریه بر دهلیز راست)
🔴انحراف یا شیفت تراشه به سمت سالم درگرافی سینه  ( افتراق از آتلکتازی) 
⬅️ احساس فشردگی وخفگی درقفسه سینه( گرسنگی هوا)
⬅️ کاهش شدید فشارخون ( شوک)
⬅️ کاهش صداهای قلب( ارشد)

 

✔️ از طریق آنژیوکت درشرایط اورژانس قبل از گذاشتن چست تیوپ درفضای دومین فضای بین دنده ایی درخط میدکلاویکول درسمت مبتلا باعث خروج هوا و پنوموتوراکس فشاری را به ساده تبدیل میکنه ریه مبتلا درسمع خاموش است


☑️ شایع ترین عارضه گذاشتن کتتر درورید مرکزی ( Cvline)  پنوموتوراکس هست لذا گرفتن گرافی کنترل قفسه سینه از نظر جایگیری صحیح کتتر و کنترل از نظر پنموهموتراکس لازم است


💥 هدف از درمان پنوموتوراکس خارج ساختن هوا از فضای پلور هست وکم کردن اثرفشاری برروی ریه مقابل است درشرایط اورژانس از آنژیوکت در فضای بین دنده ایی دوم استفاده می کنیم


📢 درصورت تایید پنوموتوراکس پوزیشن بیمارتونو نیمه نشسته قرار دهید و اکسیژن تراپی را شروع ووسایل اینتوباسیون وتراکیوستومی بالای سربیمار حاضر باشد


✔️ تشخیص قطعی گرافی سینه همراه با تطبیق با علایم بالینی ست، پرهوایی ( سیاهی) درریه مبتلا وانحراف تراشه به سمت ریه سالم داریم.

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار-, دکترماندگار- پنوموتوراکس