اکوکاردیوگرافی 

جزئیات خبر

اکوکاردیوگرافی 

اکوکاردیوگرافی 

‏#echo

‏☑️HK = Hypokinesia

‏☑️ AK = AKinesia

🔴 کاهش حرکت دیواره بطن

🔵 عدم حرکت دیواره بطن

✅ یعنی کاهش حرکت قسمت تحتانی قلب. اغلب انفارکتوس یا کاردیومیوپاتی منجر به کاهش حرکت دیواره بطن می شود

‏☑️ MS = Mitral Stenosis

✏️ تنگی دریچه میترال ( می تواند باعث ادم ریه شود ).

‏☑️ MR = Mitral Regurgitation

✏️ ✏️: نارسایی دریچه میترال : منجر به برگشت خون از بطن به دهلیز می شود و می تواند باعث ادم ریه شود.

‏☑️ TS = Tricuspid Stenosis

✏️✏️✏️ تنگی دریچه تریکوسپید ( منجر به بزرگی بطن راست می شود ).

‏☑️TR = Tricuspid Regurgitation

✏️✏️✏️✏️ نارسایی دریچه تریکوسپید ( منجر به برگشت خون از بطن به دهلیز می شود و به بزرگی بطن و به ویژه دهلیز راست می انجامد

‏☑️AI = Aortal lnsufficiency

🔴 نارسایی دریچه آئورت ( اختلال سیستول و دیاستول زیاد می شود ).

‏☑️ AS = Aortal Stenosis

🔵 تنگی دریچه آئورت ( باعث تاکی کاردی و بزرگی بطن چپ می شود ).

‏☑️MVP = Mitral Valve Prolapse


🌎 افتادگی دریچه میترال ( منجر به نارسایی دریچه میترال می شود ) .

‏☑️ PG = Pressure gradient

🔴 اختلاف فشار بین دو طرف دریچه ( در استنوز دریچه ها زیاد می شود ).

‏☑️PE = افیوژن پریکارد:

🔵 بدنبال بیماری های عفونی ، انفارکتوس و جراحی قلب دیده می شود.

‏☑️Clot = لخته خون در حفرات 

🌎 در بیماران دارای پیس میکر، دریچه مصنوعی و فیبریلاسیون دهلیزی احتمال آن زیاد است.

✔️ توجهات کلی در رابطه با اختلالات دریچه ای ؛ این اختلالات باعث بزرگی حفرات قلب می شوند .

✔️اختلال میترال منجر به آریتمی های قلبی مانند AF و PAC های مکرر می شود.

✔️ استنوز دریچه ها می تواند منجر به آسیب و انهدام گلبولهای قرمز و کم خونی شود.

✔️ تمامی این اختلالات بار کاری قلب را افزایش می دهند

‏☑️MC Cannel Sign:

🔴 بیحرکتی مرکز دیواره آزاد بطن راست و حرکت سپتوم

🔴 زمانی که فشار بطن راست بالا می رود این حالت ایجاد می شود که 94 درصد نشانه آمبولی ریه است.

‏🔵 PAP = Pulmonary artery pressure:

🔵 فشار شریان ریوی ؛  بصورت طبیعی تا 30 میلی متر جیوه است و در مواردی که بیماری های ریوی مطرح است ، همچنین شنت چپ به راست داریم و در اسکلروز شریان ریوی یا انسداد آن بویژه آمبولی ریه افزایش پیدا می کند.

اشتراک در:

تگ ها : دکترماندگار, جراحی قلب, اکوکاردیوگرافی