ادم ریوی

جزئیات خبر

ادم ریوی


✔️ تجمع غیر طبیعی مایع دربافت ریه وفضای آلویولی ووضعیت جدی وتهدید کننده حیات است ( ارشد)


🔮 علایم بالینی:

💥 دیسترس تنفسی فزاینده
💥 تنگی نفس
💥 گرسنگی هوا
💥 سیانوز لبها وناخن
💥 اضطراب شدید


🔴 افزایش فشار هیدروستاتیک درعروق ریوی موجب عدم تعادل درفشارهای استارلینگ شده وباعث نشت مایع به فضای بینابینی ریه میشود، هیپوکسی زمانی بروز می کند که مایع درکیسه های هوایی جمع شده وغشا مویرگی توسط مایع مانع از تبادل اکسیژن شود ( ارشد)

📢 سایر علایم شامل :

💥 تاکی کاردی ونبض نخی
💥 ارتوپنه
💥 نقاط سفید در CXR 
💥 ابتدا آلکالوز تنفسی بدلیل هیپرونتیلاسیون وتاکی پنه بعد اسیدوز تنفسی بدلیل احتباس مایع


💥 درسمع ریه کراکل وصدای قل قل آب داریم، درسمع قلب صدای S3 داریم

🔴 خلط چرکی
💥 عفونت باکتریال

🔴 خلط صورتی
💥 تومور ریه

🔴 خلط بدبو
💥 آبسه ریه

🔴 خلط صورتی کف آلود
💥 ادم ریه

🔴 خلط آجری رنگ
💥 پنمونی


✔️ افتراق ادم ریه قلبی ( نارسایی قلب چپ)  از ادم ریه غیرقلبی ( افزایش فشار هیدرستاتیک ریوی غیرقلبی) وبرقراری راه هوایی، اینتوباسیون وقرار دادن بیمار تحت تهویه مکانیکی با PEEP بالا و TV بالا از مهمترین اقدامات درمانی ست(ارشد)


✔️ گذاشتن سوند فولی و شروع درمان بنابه علت ادم ریه: 

💥 قلبی: اینوتروپ، وازودایلاتور، بتابلاکر،فوروزماید 
💥 غیرقلبی: انفوزیون لازیکس، کنترل برونده ادراری، اینتوباسیون وتهویه مثبت درصورت لزوم، کم کردن حجم مایعات وریدی

اشتراک در:

تگ ها : ادم ریوی -دکترماندگار