کاهش سکته مغزی

جزئیات خبر

کاهش سکته مغزی

کاهش چشمگیرسکته مغزی
سیگارراترک کنید
دیابت راکنترل کنید
کلسترول بدرا پائین بیارید
مراقب فشارخون بالاباشید
وزن خودراکنترل کنید
عوامل اصلی سکته مغزی

اشتراک در:

تگ ها :